USED TABLE MACHINES

FRANKE Saphira - 699 EURO JURA Impressa 300 - 180 EURO
JURA Impressa 2000 - 225 EURO JURA Impressa S70 - 270 EURO
JURA Impressa s95 - 275 EURO JURA Impressa Scala - 225 EURO
JURA Impressa Ultra 500 - 140 EURO KOENIG Arte Plus 2000 - 230 EURO
MIELE - 279 EURO MIO STAR Caruso - 165 EURO
MIO STAR Comtesse - 140 EURO ROTEL Confronta - 240 EURO
SAECO Incanto - 205 EURO SAECO Incanto Rondo - 235 EURO
SAECO Royal Digital 2 - 270 EURO SAECO Royal Digital - 135 EURO
SAECO ROYAL OFFICE - 340 EURO SAECO Vienna de Luxe - 190 EURO
SOLIS Master 400 - 165 EURO SOLIS Palazzo - 160 EURO
TURMIM TX 550 - 160 EURO TURMIX TX 650 - 230 EURO